N-Dodesil-2-Pirrolidon

  • N-Dodecyl-2-Pyrrolidone

    N-Dodesil-2-Pirrolidon

    N-Dedecyl-2-Pirrolidone islatma maddəsi rolunu oynayır, suda az həll olunur və əksər üzvi həlledicilərdə həll olunur, HLB 3 olan az köpüklü, ion olmayan səthi aktivdir və kritik misel konsentrasiyasına malik deyil. -Pirrolidon statik Səth gərginliyinin azaldılmasında daha çox effektivlik nümayiş etdirir, anyonik sürfaktanlar ilə qarşılıqlı təsir göstərir və qarışıq misellər əmələ gətirir, bu da çözünürlüyünü xeyli artırır, nəticədə sinergetik bir səth gərginliyinin azalması və islanmanın artmasıdır. Əsas Texniki ...