Povidona

  • Povidone

    Povidona

    La povidona és homopolímer de la 1-vinil-2-pirrolidona (polivinilpirrolidona), soluble en aigua, en etanol (96%), en metanol i en altres dissolvents orgànics, molt poc soluble en acetona. És un polímer higroscòpic, subministrat en blanc o cremós. pols o escates blanques, que van des de la baixa a l’alta viscositat i el pes molecular baix a l’elevat, que es caracteritzen per un valor K, amb una excel·lent higroscopistia, formació de pel·lícules, adhesiu, estabilitat química i seguretat toxicològica. Paràmetres tècnics clau ...