សមាសធាតុឡាក់តូស

  • Lactose Compounds

    សមាសធាតុឡាក់តូស

    សមាសធាតុស្ងួតបាញ់ថ្នាំ Lactose- ម្សៅមាន ៨៥% Lactose Monohydrate និង ១៥% ម្សៅពោត។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈការបង្ហាប់ដោយផ្ទាល់ហើយវារួមបញ្ចូលទាំងសារធាតុរាវល្អបំលែងនិងបំលែង។ Lactose-Cellulose Compound វាជាប្រភេទសមាសធាតុស្ងួតបាញ់ដែលមានសមាសធាតុអាល់ហ្វា Lactose Monohydrate ៧៥% និងម្សៅ cellulose ២៥% ។ ផលិតផលនេះមានជាតិរាវល្អហើយត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ការបង្ហាប់ដោយផ្ទាល់។ ។