Повидон

  • Povidone

    Повидон

    Повидон е хомополимер на 1-винил-2-пиролидон (поливинилпиролидон), слободно растворлив во вода, во етанол (96%), во метанол и други органски растворувачи, многу лесно растворлив во ацетон. Тоа е хигроскопски полимер, испорачан во бел или крем бел прав или снегулки, кои се движат од низок до висок вискозитет и мала до висока молекуларна тежина, кои се карактеризираат со K вредност, со одлична хигроскопистика, формирање на филм, лепило, хемиска стабилност и токсиколошки карактери на безбедност Клучни технички параметри ...