PVP јод

  • PVP Iodine

    PVP јод

    PVP јод, исто така наречен PVP-I, Povidone јод. Постои како слободен проток, црвеникаво-кафеав прав, не-иритант со добра стабилност, се раствора во вода и алкохол, нерастворлив во диетилета и хлороформ. Биоцид со широк спектар; Растворлив во вода, исто така растворлив во: етил алкохол, изопропил алкохол, гликоли, глицерин, ацетон, полиетилен гликол; Формирање на филм; Стабилен комплекс; Помалку иритирачки за кожата и мукозата; Неселективно гермицидно дејство; Нема тенденција за генерирање на бактериска резистенција. Клучни технички П ...