ਕੋਜਿਕ ਐਸਿਡ ਡੀਪਲਿਟੇਟ

  • Kojic Acid Dipalmitate

    ਕੋਜਿਕ ਐਸਿਡ ਡੀਪਲਿਟੇਟ

    ਕੋਜਿਕ ਐਸਿਡ ਡੀਪਲਿਟੇਟ (ਕੇਏਡੀ) ਕੋਜਿਕ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤਕ ਹੈ. ਕੇਏਡੀ ਨੂੰ ਕੋਜਿਕ ਡੀਪਲਮੀਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕੋਜਿਕ ਐਸਿਡ ਡੀਪਲਿਟੇਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ ਹੈ. ਕੋਜਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀਪਮਲਿਮੈਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. ਕੋਜਿਕ ਐਸਿਡ ਕੋਜੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਫਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦਾ mechanismੰਗ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਰੋਸਿਨੇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ- ਡੀਐਚਆਈਸੀਏ ਆਕਸਿਡਾਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਡੀਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਂਡੋਲ ਪੋਲੀਮਾਈਰਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੋਜਿਕ ਐਸਿਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵ੍ਹਾਈਟਨ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜੋ ਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ...