කාබොමර් 941

  • Carbomer 941

    කාබොමර් 941

    කාබොම්බර් 941 අයනික පද්ධති සමඟ වුවද අඩු දුස්ස්රාවිතතාවයකින් ස්ථිර ඉමල්ෂන් සහ අත්හිටුවීම් ලබා දෙයි. මෙම පොලිමර් සමඟ නිපදවන ජෙල් වලට විශිෂ්ට පැහැදිලිකමක් ඇත. එය අඩු හා මධ්‍යස්ථ සාන්ද්‍රණයක දී කාබොමර් 934 සහ කාබොමර් 940 ට වඩා කාර්යක්ෂම වේ. යෝජිත යෙදුම්වලට පැහැදිලි ජෙල්, ජල-මධ්‍යසාර ජෙල් සහ දියර ඇතුළත් වේ. ප්‍රධාන තාක්ෂණික පරාමිතීන්: පෙනුම සුදු කුඩු, සුදුමැලි ගන්ධය තරමක් ඇසිටික් දෘශ්‍යතාව 0.05% උදාසීන විසඳුම 700 ~ 3,000 0.2% උදාසීන විසඳුම 2,000 ~ 7,00 ...