කාබොමර් 980

  • Carbomer 980

    කාබොමර් 980

    කාබොමර් 980 පොලිමර් යනු හරස් සම්බන්ධිත පොලිඇක්‍රයිලේට් බහු අවයවයක් වන අතර කර්මාන්තයේ ප්‍රමිතිය වන කාබොමර් 940 ට සමාන කාර්ය සාධන ගුණාංග ලබා දෙයි. තාක්ෂණික පරාමිතීන්: පෙනුම සුදු කුඩු, සුදුමැලි ගන්ධය තරමක් ඇසිටික් දුස්ස්රාවිතතාව 0.2% උදාසීන විසඳුම 13,000-30,000 0.5% උදාසීන විසඳුම 40,000 ~ 60,000 ජල අන්තර්ගතය 2.0% උපරිම. Content න අන්තර්ගතය 98.0% මිනි. බැර ලෝහ 10 ppm උපරිම. අවශේෂ ද්‍රාවක 0.5% උපරිම. අප්ලි ...