Coenzyme Q10

  • Coenzyme Q10

    Coenzyme Q10

    සෛලවල ශක්ති නිෂ්පාදනයේදී මයිටොකොන්ඩ්‍රියා හි සං component ටකයක් ලෙස Coenzyme Q10 සම්බන්ධ වේ. කායික විද්‍යාව, cy ෂධවේදය, ආලේපන සහ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සඳහා බහුලව භාවිතා වන ප්‍රතිඔක්සිකාරක බලපෑමක් ද ඇත. ඇසිටෝන්, ඊතර්, පෙට්‍රෝලියම් ඊටර් වල ද්‍රාව්‍ය; එතනෝල් වල තරමක් ද්‍රාව්‍ය; ජලයේ හෝ මෙතිනෝල් වල දිය නොවන. එය ආලෝකයේ රතු ද්‍රව්‍ය බවට දිරාපත් වේ.