කොපොවිඩෝන්

  • Copovidone

    කොපොවිඩෝන්

    බොහෝ කාබනික ද්‍රාවකවල ද්‍රාව්‍ය වන එන්-වයිනයිල්පිරොලයිඩෝන් සිට වයිනයිල් ඇසිටේට් දක්වා 60/40 සලාකයක් සහිත කොපොවිඩෝන්. ජලය, මධ්‍යසාර හා අනෙකුත් කාබනික ද්‍රාවකවල හොඳ ද්‍රාව්‍යතාවයක්. ප්‍රධාන තාක්ෂණික පරාමිතීන්: පෙනුම සුදු හෝ කහ-සුදු කුඩු හෝ පිටි, හයිග්‍රොස්කොපික් දුස්ස්රාවිතතාව (කේ අගය ලෙස ප්‍රකාශ කරන්න) 25.20 ~ 30.24 ද්‍රාව්‍යතාව ජලයේ නිදහසේ ද්‍රාව්‍ය වේ, ඇල්කොහොල් වල ...