කොජික් අම්ල ඩයිපල්මිටේට්

  • Kojic Acid Dipalmitate

    කොජික් අම්ල ඩයිපල්මිටේට්

    කොජික් අම්ල ඩයිපල්මිටේට් (කේඒඩී) යනු කොජික් අම්ලයෙන් නිපදවන ව්‍යුත්පන්නයකි. KAD කොජික් ඩිපල්මිටේට් ලෙසද හැඳින්වේ. කොජික් අම්ල ඩයිපල්මිටේට් යනු සමේ සුදු කිරීමේ ජනප්‍රිය කාරකයකි. කොජික් අම්ලය ඩයිපල්මිටේට් හඳුන්වා දීමට පෙර. කොජිගේ ක්‍රියාව යටතේ කොජික් අම්ලය ග්ලූකෝස් හෝ සුක්‍රෝස් මගින් පැසවීම හා පිරිසිදු කිරීම සිදු කරයි. එහි සුදු කිරීමේ යාන්ත්‍රණය වන්නේ ටයිරොසිනේස් ක්‍රියාකාරිත්වය සහ N-DHICA ඔක්සයිඩා ක්‍රියාකාරිත්වය යන දෙකම වලක්වා ගැනීමයි. එසේම එය ඩයිහයිඩ්‍රොක්සයිඩෝල් බහුඅවයවීකරණය අවහිර කළ හැකිය. කොජික් අම්ලය යනු දුර්ලභ තනි සුදු කිරීමේ කාරකයකි.