ලැක්ටෝස් සංයෝග

  • Lactose Compounds

    ලැක්ටෝස් සංයෝග

    ලැක්ටෝස්-පිෂ් comp ය සංයෝගය 85% ලැක්ටෝස් මොනොහයිඩ්‍රේට් සහ 15% ඉරිඟු පිෂ් ch ය වලින් සමන්විත ඉසින වියළන සංයෝගයකි. ලැක්ටෝස්-සෙලියුලෝස් සංයෝගය එය 75% ඇල්ෆා ලැක්ටෝස් මොනොහයිඩ්‍රේට් සහ 25% සෙලියුලෝස් කුඩු වලින් සමන්විත ඉසින වියළන සංයෝගයකි. නිෂ්පාදනයේ විශිෂ්ට ද්‍රවශීලතාවයක් ඇති අතර එය සෘජුවම සම්පීඩනය සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත. ටැබ්ලට් තාක්ෂණය සරල හා ආර්ථිකමය වශයෙන් වෙනස් වේ. .