ලැක්ටෝස් මොනොහයිඩ්‍රේට්

  • Lactose Monohydrate

    ලැක්ටෝස් මොනොහයිඩ්‍රේට්

    ලැක්ටෝස් මොනොහයිඩ්‍රේට් සුදු, රස රහිත, ස් stal ටිකරූපී කුඩු වේ. එහි සිහින් අංශු සහ ඉහළ විශේෂිත පෘෂ් area වර්ග area ලය නිසා එය හොඳ සම්පීඩ්‍යතාවයක් සහ අස්ථිරභාවයක් ඇත. මෙම නිෂ්පාදනය USP / EP / BP / JP සහ CP ප්‍රමිතියේ ඉල්ලීම් වලට අනුකූල වේ. තෙත් කැටි ගැසීම, එහි විවිධ අංශු ප්‍රමාණ ව්‍යාප්තිය (40Mesh, 60Mesh, 80Mesh, 100Mesh, 120Mesh, 200Mesh, 300Mesh) හේතුවෙන් විවිධ අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකිය.