N-Dodecyl-2-Pyrrolidone

  • N-Dodecyl-2-Pyrrolidone

    N-Dodecyl-2-Pyrrolidone

    N-Dedecyl-2-Pyrrolidone තෙත් කිරීමේ කාරකය ලෙස ක්‍රියා කරයි, එය ජලයේ ද්‍රාව්‍ය වන අතර බොහෝ කාබනික ද්‍රාවණ වල ද්‍රාව්‍ය වේ. -පිරොලයිඩෝන් ස්ථිතික පෘෂ් ension ික ආතතිය අඩු කිරීමේ දී වැඩි කාර්යක්ෂමතාවයක් පෙන්නුම් කරයි, එය අයනික පෘෂ් act වංශීන් සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කරයි, මිශ්‍ර මයිකල් සාදයි, එහි ද්‍රාව්‍යතාව බෙහෙවින් වැඩි කරයි, එහි ප්‍රති ing ලයක් ලෙස පෘෂ් t ික ආතතිය අඩු කිරීම සහ තෙත් කිරීම වැඩි කරයි. ප්‍රධාන තාක්ෂණික ...