එන්-එතිල් -2 පයිරොලයිඩෝන්

  • N-Ethyl-2-Pyrrolidone

    එන්-එතිල් -2 පයිරොලයිඩෝන්

    N-Ethyl-2-Pyrrolidone යනු පැහැපත් හා තරමක් කහ පැහැති ද්‍රවයක් වන අතර එය ක්ලාන්ත ඇමයින ගන්ධයක් සහිත වේ. තාක්ෂණික පරාමිතීන්: පෙනුම වර්ණ රහිතව තරමක් කහ දියර පිරිසිදුකම 99.5% මිනි. ජලය 0.1% උපරිම. g-Butyrolactone 0.1% උපරිම. ඇමයිනස් 0.1% උපරිම. වර්ණය (APHA) 50 උපරිම. යෙදුම්: කෘෂි රසායන, ce ෂධ, රෙදිපිළි සහායක, ප්ලාස්ටිසයිසර්, පොලිමර් ද්‍රාවණ සංස්ලේෂණය සඳහා අතරමැදි ලෙස භාවිතා කරයි ...