පොලි (මෙතිල්විනයිලෙතර් / මැලික් අම්ලය) කොපොලිමර්

  • Poly(Methylvinylether/Maleic Acid)Copolymer

    පොලි (මෙතිල්විනයිලෙතර් / මැලික් අම්ලය) කොපොලිමර්

    මෙම බහු අවයවයන් ද්‍රව ස්වරූපයෙන් මෙතිල්විනයිල් ඊතර් සහ මැලෙයික් ඇන්හයිඩ්‍රයිඩ් හි කොපෝලිමරයේ නිදහස් අම්ල ආකාරයකි. සුසර කළ හැකි භූ විද්‍යාත්මක ගුණාංග සහිත අණුක බර පරාසයක ලබා ගත හැකිය. විසඳුම් පෝරමයේ ප්‍රධාන තාක්ෂණික පරාමිතීන්: වර්ග YR-VM / MA20SL YR-VM / MA80SL YR-VM / MA100SL YR-VM / MA200SL පෙනුම තරමක් අවිනිශ්චිත දුස්ස්රාවී ද්‍රව pH අගය (ජලයේ 5%) 1.5 ~ 2.5 1.5 ~ 2.5 1.5 ~ 2.5 1.5 ~ 2.5 ඇක්ටි ...