පොලි (මෙතිල්විනයිල්තර් / මැලෙයික් ඇන්හයිඩ්‍රයිඩ්) කොපොලිමර්