පොලිකුවටර්නියම් -11 50%

  • Polyquaternium-11 50%

    පොලිකුවටර්නියම් -11 50%

    පොලිකුවටර්නියම් -11 50% යනු අපගේ නව වර්ගයේ පොලිකුවර්ටේනියම් -11 වන අතර එය ඩයිතයිල් සල්ෆේට් සහ වයිනයිල් පයිරොලයිඩෝන් සහ ඩිමෙටයිල් ඇමයිනොතයිල්මෙතක්‍රයිලේට් වල ප්‍රතික්‍රියාව මගින් සාදන ලද බහු අවයවික ඇමෝනියම් ලුණු වේ. එය රසායනික පංතියේ චතුරස්රාකාර ඇමෝනියම් සංයෝග ලෙස හැඳින්වේ (සාමාන්‍යයෙන් එය “ක්වාට්” ලෙස හැඳින්වේ). පොලිකුවර්ටේනියම් -11 50% යනු අඩු අණුක බරක් වන අතර එය පොලිකුවර්ටේනියම් 20% හා සසඳන විට ජලය හා එතනෝල් සමඟ නොගැලපේ, තරමක් ලාක්ෂණික ගන්ධය.පොලිකැටර්නියම් -11 50% ...