පොලිකුවර්නියම් -28

  • Polyquaternium-28

    පොලිකුවර්නියම් -28

    ගුණාංග: පොලිකුවර්ටේනියම් -28 යනු වයිනයිල්පිරොලයිඩෝන් සහ ඩිමෙත්ලමිනොප්‍රොපයිල් මෙතක්‍රයිලමයිඩ් මොනෝමර් වලින් සමන්විත බහු අවයවික ඇමෝනියම් ලුණු වේ. පීඑච් අගය, බොහෝ අයනික නොවන හා ඇම්ෆොටරික් පෘෂ් act වංශීන් සමඟ වඩා ඉහළ ගැළපුමක් පෙන්නුම් කරයි. එමඟින් කොණ්ඩයේ කන්ඩිෂනේෂන් මෙන්ම මෝස්තරයේ ගුණාංග වැඩි සමුච්චයක් සහිතව වැඩි දියුණු කළ හැකිය.