පොලිකුවර්නියම් -6

  • Polyquaternium-6

    පොලිකුවර්නියම් -6

    පොලිකුවටර්නියම් -6 (PQ-6) යනු ඉහළ කැටායනීය ක්‍රියාකාරකම් සහිත සමජාතීයතාවයකි, එය හිසකෙස් ආරක්ෂණ නිෂ්පාදන සඳහා විශිෂ්ට කන්ඩිෂනර් බලපෑමක් සපයයි. පොලිකුවටර්නියම් -6 කහ, දුස්ස්රාවී ද්‍රවයට පැහැදිලිය. ජලයේ දිය වීමට පහසු නමුත් දහනය කිරීම පහසු නැත. එහි ශක්තිමත් කැටි ගැසීමේ ඩින්ට් සහ හොඳ ජල විසඳුම් ස්ථායිතාවයක් ඇත. එය ජෙල් සාදන්නේ නැති අතර පුළුල් pH පරාසයේ ස්ථායීව තබා ගනී. ප්‍රති-ක්ලෝරීන් සහ අධි ආරෝපණ ity නත්වය. තාක්ෂණික පරාමිතීන්: පෙනුම වර්ණ රහිත සිට සුළු කහ දුස්ස්රාවී ...