පොවිඩෝන්

  • Povidone

    පොවිඩෝන්

    පොවිඩෝන් යනු 1-වයිනයිල් -2 පයිරොලයිඩෝන් (පොලිවිවයිල්පිරොලයිඩෝන්) හි සමජාතීය, ජලයේ නිදහසේ ද්‍රාව්‍ය, එතනෝල් (96%), මෙතිනෝල් සහ අනෙකුත් කාබනික ද්‍රාවක, ඇසිටෝන්වල ඉතා සුළු වශයෙන් ද්‍රාව්‍ය වේ. සුදු කුඩු හෝ පිටි, අඩු සිට ඉහළ දුස්ස්රාවිතතාවයකින් සහ අඩු අණුක බරකින් යුක්ත වන අතර එය කේ අගය මගින් සංලක්ෂිත වේ. ප්‍රධාන තාක්ෂණික පරාමිතීන් ...