Sieved Lactose

  • Sieved Lactose

    Sieved Lactose

    එය හොඳ ද්‍රවශීලතාවයකින් යුත් සුදු, රස රහිත, ස් stal ටිකරූපී කුඩු වේ. ස් st ටිකරූපීකරණ ක්‍රියාවලිය තුළින් නිපදවන රළු අංශු ලැක්ටෝස් පෙරීමෙන් පසු පටු ප්‍රමාණයේ බෙදාහැරීම් සහිත බොහෝ පිරිවිතරයන්ට බෙදිය හැකිය (40Mesh, 60Mesh, 80Mesh, 100Mesh, 120Mesh). Sieved Lactose තනි ස් stal ටිකයකින් සහ ස් st ටික ස්වල්පයකින් සමන්විත වේ. විවිධාකාර පිරිවිතරයන්ගේ නිෂ්පාදන විවිධ ocassions සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. තෙත් කැටි ගැසීම හොඳ අස්ථිරභාවය, උණ නිසා කැප්සියුල පිරවීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රියාවලියක් නොවේ ...