Hợp chất lactose

  • Lactose Compounds

    Hợp chất lactose

    Hợp chất Lactose-Tinh bột Hợp chất sấy phun bao gồm 85% Lactose Monohydrate và 15% tinh bột ngô, được phát triển thông qua quá trình nén trực tiếp, và nó tích hợp tính lưu động, khả năng nén và phân hủy tuyệt vời. Hợp chất Lactose-Cellulose Đó là một loại hợp chất sấy phun bao gồm 75% Alpha Lactose Monohydrate và 25% bột cellulose. Sản phẩm có tính lưu động tuyệt vời và được thiết kế đặc biệt để nén trực tiếp. .