Lactose monohydrate

  • Lactose Monohydrate

    Lactose monohydrate

    Lactose Monohydrate là dạng bột tinh thể màu trắng, không vị, có khả năng nén và trộn tốt do có hạt mịn và diện tích bề mặt riêng cao. Sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn USP / EP / BP / JP và CP, được áp dụng rộng rãi cho tạo hạt ướt, nó có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau do phân bố kích thước hạt khác nhau (40Mesh, 60Mesh, 80Mesh, 100Mesh, 120Mesh, 200Mesh, 300Mesh).