Tetra-Needle Like Zinc Oxide Whisker

  • Tetra-Needle Like Zinc Oxide Whisker

    Tetra-Needle Like Zinc Oxide Whisker

    Tetra-Needle như Zinc Oxide Whisker là một vật liệu công nghệ cao, là một sản phẩm mới mà chúng tôi đang phát triển cùng với một trường Đại học nổi tiếng của Trung Quốc, một Dự án 'Hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học'. đa ngành nghề. Độ bền siêu cao: Tetra-Needle như ZnO Whisker là cấu trúc wurtzite đơn tinh thể, hầu như không có khuyết tật cấu trúc, thuộc loại tinh thể lý tưởng có độ bền cơ học cao và mô đun đàn hồi.