dsdsg

Habarlar

 • Alfa Arbutin - “Ak reňkli şa” kosmetika

  Alfa Arbutin - “Ak reňkli şa” kosmetika

  Alfa Arbutin güýçli derini akartmak häsiýetleri sebäpli derini ideg etmek pudagynda tolkun döredýär.Bu tebigy düzüm, gara tegmilleri, giperpigmentasiýany we deriniň deň däl reňkini netijeli azaltmak ukyby bilen meşhurdyr.Leumşak, ýöne täsirli formulasy bilen alfa-arbutin şeýle boldy ...
  Koprak oka
 • Deri ideginde gidroksipinazon retinoatynyň täsiri

  Deri ideginde gidroksipinazon retinoatynyň täsiri

  Derini bejermek dünýäsinde üýtgeýän netijeleri wada berýän sansyz maddalar bar.Soňky ýyllarda ünsi çeken bir madda, HPR diýlip hem atlandyrylýan gidroksipinazon retinoatdyr.Bu kuwwatly retinoid emele getiriş ukyby üçin gözellik pudagynda tolkun döredýär ...
  Koprak oka
 • Kosmetiki formulalarda Ascorbyl Tetrasopalmitatyň tozy

  Kosmetiki formulalarda Ascorbyl Tetrasopalmitatyň tozy

  Derini bejermek dünýäsinde täsirli we innowasiýa goşundylaryny gözlemek hiç wagt gutarmaýar.Kosmetika pudagynda ünsi özüne çekýän şeýle maddalaryň biri askorbin tetrasopalmitatdyr.C witaminiň bu güýçli görnüşi derini ýagtylandyrmak, peýda bolmagy azaltmak bilen tanalýar ...
  Koprak oka
 • Tebigy antioksidant we garramaga garşy serişde N-asetil karnozin

  Tebigy antioksidant we garramaga garşy serişde N-asetil karnozin

  N-asetil karnosin, bedende tebigy bolup geçýän madda bolup, saglyga ýetirip biljek peýdalary üçin ünsi özüne çekýär.Bu güýçli antioksidant gözüň umumy saglygyny goramak we goldamak ukyby, şeýle hem garramaga garşy aýratynlyklary bilen tanalýar.Bu blogda, öwreneris ...
  Koprak oka
 • Täze gülen derini ýumşadýan çişmä garşy düzümi - Gidroksifenil Propamidobenzo kislotasy

  Täze gülen derini ýumşadýan çişmä garşy düzümi - Gidroksifenil Propamidobenzo kislotasy

  Gidroksifenil Propamidobenzo kislotasy, Dihidroavenanten diýilýär.cas 697235-49-7 , Ak kristal tozy, Arassalygy 99% min.Inflamokançlyga garşy, allergiýa garşy we düwürtikleri aýyrýan kosmetiki çig mal.Dihidroavenanthramid Avena Sativa-nyň işjeň maddasyndan emele gelýär ...
  Koprak oka
 • “Ascorbyl Tetraisopalmitate” -niň güýçli peýdalary

  “Ascorbyl Tetraisopalmitate” -niň güýçli peýdalary

  Derini bejermek dünýäsinde köp sanly peýdany bermegi wada berýän köp sanly maddalar bar.Şeýle-de bolsa, ajaýyp täsirleri bilen ünsi özüne çekýän aýratyn bir madda askorbin tetraisopalmitatdyr.“Tetrahexyldecyl Ascorbate” diýlip hem atlandyrylýan bu kuwwatly madda i ...
  Koprak oka
 • Kosmetikada tebigy garylan tokoferol

  Kosmetikada tebigy garylan tokoferol

  Derini bejermek barada aýdylanda, derimiziň daşky görnüşini we saglygyny gowulaşdyrýan köp sanly maddalar we önümler bar.Soňky ýyllarda meşhurlyk gazanan bir madda, kosmetiki önümlerde köplenç duş gelýän güýçli antioksidant garyşyk tokoferoldyr.Diýmek, garyşyk näme ...
  Koprak oka
 • Kosmetikada likopen

  Kosmetikada likopen

  Likopen iýmitlenende saglyga peýdasy bilen köpden bäri tanalýar, ýöne indi kosmetika dünýäsini tupan bilen alýar.Gözlegler, pomidorda we beýleki gyzyl miwelerde we gök önümlerde tapylan güýçli antioksidant likopeniň derýa lykiasynda ulanylanda deri üçin köp peýdaly bolup biljekdigini görkezdi ...
  Koprak oka
 • 2024-nji ýylda meşhur kosmetiki maddalar

  2024-nji ýylda meşhur kosmetiki maddalar

  2024-nji ýylda gözellik pudagynda uly meşhurlyk gazanan kosmetiki maddalar tebigy we organiki çeşmelere ünsi jemleýär.Gialuron kislotasy, retinol, C witamini we peptidler ýaly maddalar v çözmek ukyby sebäpli iň köp gözlenýän maddalar boldy ...
  Koprak oka
 • Awobenzonyň derini ideg etmekdäki ähmiýeti: Deriňizi zyýanly UV şöhlelerinden goramak

  Awobenzonyň derini ideg etmekdäki ähmiýeti: Deriňizi zyýanly UV şöhlelerinden goramak

  Häzirki zaman dünýäsinde, gün şöhleleriniň UV şöhleleriniň derimize ýetirýän zyýanly täsirleri hakda yzygiderli maglumat alýarys.Garrylykdan deriniň düwnük keseline çenli günüň zyýanly şöhleleri dogry goragsyz derimize zyýan ýetirip biler.Awobenzon şu ýerde oýnaýar.Avobenzon ...
  Koprak oka
 • Derini bejermekde nikotinamid

  Derini bejermekde nikotinamid

  Nikotinamide Niasinamid hem diýilýär.Derini bejermekde B3 witamininiň ýa-da PP– witamininiň suwda erän görnüşi.Birnäçe formulada ulanylýan ýumşak, ýöne täsirli iýmit, niasinamid deriniň her görnüşine diýen ýaly peýdaly bolup biler.Nikotinamid nähili işleýär?Nikotinamid ajaýyp köp adamlydyr.Bu ...
  Koprak oka
 • Derini bejermekde näme üçin C witamini gerek?

  Derini bejermekde näme üçin C witamini gerek?

  C witamini tebigatda ýüze çyksa-da, tebigy ýagdaýda bedenimizde öndürmeýäris.C witamini iýmitimize goşup bilsek-de, deriniň hakyky peýdalaryny görmek üçin ony esasan üpjün etmeli.Derini bejermek işimize C witamini goşmak bilen derimiz has ýagty we berk görünip başlaýar ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/10